Suša

PhDr. Oleg Suša, CSc.

Zaměřuje se na analýzu v oblasti sociální filosofie a obecné sociologické teorie. Rozvíjí kritické zkoumání nerovností a nespravedlností v národních a nadnárodních souvislostech. Zkoumá kultivaci dialogických vztahů mezi Severem a Jihem a mezi západními a ne-západními koncepcemi formování společnosti.

Bibliografie

Suša, O., Global Risks and Conflicts: Social, Environmental, and Political Consequences. Critical Sociology, 2018. on-line 1.10.2018.
Suša, Oleg: From Civilizational Crisis to Revolutionary Transformation? Social Transformations and Revolutions: Reflections and Analyses. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016 - (Arnason, J.; Hrubec, M.), s. 76-98. Annual of European and Global Studies. ISBN 978-1-4744-1534-7
Suša, Oleg: Lidský potenciál: naděje, podmníky, paradoxy. Emancipace individua, či kapitálu? Podzim postmodernismu: teoretické výzvy současnosti. Praha Filosofia, 2016, s. 85-98. ISBN 978-80-7007-449-7
Suša, Oleg, Sťahel, Richard: Enviromentální devastace a sociální destrukce.- Filosofia, Praha 2016, 258 s., ISBN 978-80-7007-452-7
Suša, Oleg: „Krize, globální civilizace, rizika a transformace", kapitola monografie Dinuš,P. – Hohoš, L. – Hrubec, M. a kol.: Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia? Veda, Bratislava, Filosofia, Praha 2014. 286 s., s. 29-50. ISBN 978-80-224-1371-8. ISBN 978-80-7007-413-8.
Suša, Oleg: K reflexi rizik a konfliktů v globální civilizaci". Teorie vědy/ Theory of Science. Mimořádné číslo k jubileu prof. L.Tondla „Věda, kultura, veřejnost". Roč. XXXVI 2014, ss. 241-252. ISSN 1210-0250.
Suša, Oleg: Ke klasifikaci teorií globalizace: Přístupy a problémy. In: Šubrt, J. a kol. Soudobá sociologie V: Teorie sociální změny. Praha. Karolinum 2013, s. 358-386. ISBN 978-80-246-2219-4.
Suša, Oleg: K Založení kritické teorie globální společnosti a politiky. Filosofický časopis (61)1, 2013, s. 71-80.
Suša, Oleg: Politická ekologie: sociálně-ekologická krize a panství. In: M. Hrubec a kol. Kritická teorie společnosti. Filosofia, Praha, s. 81-113. ISBN 978-80-7007-403-9.
Suša, Oleg, Habermas, Evropa a projekt ustavení globální společnosti. In: J. Habermas, K ustavení Evropy, M. Hrubec (ed.). Filosofia. Praha 2013, s. 139-146. ISBN 337-80-7007-391-9.
Suša, Oleg: The Culture of Global Citizenship and Global Media. In: Axford, Barrie and Huggins, Richard (eds.), Cultures and/of Globalization. Cambridge Scholars Publishing 2011, s. 54 - 62. ISBN 978-1-4438-3217-5
Suša, Oleg: „Kooptace protestu, ekologická krize a dilema ekologické modernizace". In: Naše společná přítomnost. AUC, Studia sociologica XVI, s. 137-154, Karolinum 2012, s. 23. ISSN 0567-8293.
Suša, Oleg: Ke klasifikaci teorií globalizace.Problémy a přístupy. IN: Soudobá sociologie , Šubrt,J.(ed), Karolinum, v tisku, 27s.
Suša, Oleg: Kooptace protestu, ekologická krize a dilema ekologické modernizace. IN: Naše společná přítomnost. AUC Karolinum, v tisku ,23s.
Suša, Oleg: Modely teorií globalizace, IN:Teorie sociální změny . Šubrt,J,(ed), Karolinum, v tisku, 25s.
Suša, Oleg: Světosystém a různé globalizace. In: Šubrt,J.-Arnason,J.(eds), Kultury, civilizace, světový systém. Praha: Karolinum 2010, s.167-180. ISBN 978-80-246-1822-7.
Suša, Oleg: Globalizace v sociálních souvislostech současnosti. Diagnóza a analýza. Praha. Filosofia, 2010. 350 s. ISBN: 978-80-7007-320-9.
Suša, Oleg: Globalizace, riziko a sociální souvislosti informačních technologií se vztahuje k pojmu síťové společnosti Manuela Castellse. In: Filáček, A. (ed): Věda, filosofie, metodologie. Sborník k 85. narozeninám prof. Ladislava Tondla. Filosofia, Praha 2009, s. 273- 292. ISBN: 978-80-7007-288-2.
Suša,Oleg: K aktuálním souvislostem informatizace, globalizace a individualizace. In: Šubrt, J. (ed), Aktéři, systémy, rizika. Praha 2009, Karolinum, Acta Universitatis Carolinae philosophica et historica, Studia sociologica,158 s., s. 27-46, ISSN: 0567-8293.
Suša, Oleg: Problém sociálních nerovností v podmínkách globalizace. In: Hrubec, Marek, a kol.: Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálních a ekonomických nerovností a konfliktů, Praha 2008, Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, sv. 30, 482 s., ss. 309-348, ISBN 978-80-7007-286- 8.
Suša, Oleg: Problémy rizika a konfliktu v podmínkách současné globalizace, kapitola monografie Šubrt, J., a kol.: Soudobá sociologie III. Diagnózy soudobých společností, Karolinum, Praha 2008, 360-382, ISBN 978-80-246-1486-I.
Suša, Oleg: Ghai, Y., Práva, sociální spravedlnost a globalizace ve východní Asii. In: Hrubec, M. (ed.), Interkulturní dialog o lidských právech. Praha, Filosofia 2008.
Suša, Oleg: Robinson, W., Překonávání teorie imperialismu. In: Hrubec, M. a kol., Sociální kritika v éře globalizace. Praha, Filosofia 2008.
Suša, Oleg: Globální sociální nerovnosti: zdroje. III. Kongres českých politologů, ed. J.Němec-M.Šůstková, Praha-Olomouc, Česká společnost pro politické vědy, 2006, ISBN 978-80-902176-0-7.
Suša, Oleg: H.H.Kogler: Kultura, kritika, dialog, Filosofický časopis 2007 (55), 2, s.276-279, ISSN 0015-1831
Suša, Oleg: Riziko, globalizace a občanská společnost, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Studia Sociologica XIV, Karolinum, Praha 2006, ss. 55-68, ISBN 80-246-1041-8, ISSN 0567-8293
Suša, Oleg: Sustainability and International Solidarity, In: Common Values in European research area, ALLEA., Amsterdam 2006.
Suša, Oleg: Multikulturalismus dnes: pojmy, metafory, Paideia (on-line), Praha, PFUK, č.1,roč. III, 2006, ISSN 1214-8725.
Suša, Oleg: Talcott Parsons: systémový instrumentalista nebo komunitarián?, In: Šubrt,J.(ed) a kolektiv autorů: Talcottt Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii, Karolinum, Praha 2006, ss.237-245, ISBN 80-246-1239-9
Suša, Oleg: Orig.: Beck, U.: [Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Praha, Sociologické nakladatelství 2004, 431s]. Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 41, č. 1 (2005), s. 178-181. ISSN 0038-0288.
Suša, Oleg: Approaching Futures:Learning to Live in a Global Cosmopolis, In: Designing the Future in Europe, CESES, Praha, 2005 , ss.25-28, ISSN:1801-1659
Suša, Oleg: Co je ekologická modernizace?. Literární noviny. č. 4 (2002), s. -. ISSN 1210-0021.
Suša, Oleg: Co znamená žít v rizikové společnosti podle sociologa Ulricha Becka. Detail. Roč. 5, č. 1 (2000), s. 20-21.
Suša, Oleg: Beckovo pojetí světové rizikové společnosti, příspěvek k diskusi o globalizaci. Praha : FF UK, 2000. s. 145-157. ISBN 80-85899-91-4.
Suša, Oleg: Globalizace, riziko a sociální souvislosti technologické změny. Věda, technika a společnost. 9(22), č. 1 (2000), s. 67-86. ISSN 1210-0250.
Suša, Oleg: Filosofie současné ekologické krize, metafora panství člověka nad přírodou a problém hodnot ekologické odpovědnosti. Praha : Filosofia, 1998. s. 65-173. ISBN 80-7007-116-8.
KOLÁŘSKÝ, Rudolf ; SUŠA, Oleg: Filosofie a současná ekologická krize. Praha : Filosofia, 1998. ISBN 80-7007-116-8.
Suša, Oleg: Byrokracie, riziko a diskuse o krizi životního prostředí. Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 33, č. 2 (1997), s. 157-167. ISSN 0038-0288.
Suša, Oleg: Ekologická krize, diskuse o hodnotách a výzva "globálního náboženství"?. Dialogy s budoucností. Futurologická revue. Roč. 3, č. 6 (1995), s. 19-24.
Suša, Oleg: Ekologické uvědomění a občanství v podmínkách globální ekologické krize. EKO-ekologie a společnost. č. 3 (1994), s. 2-5. ISSN 1210-4728.
Suša, Oleg: Ekologické uvědomění v podmínkách globální krize životního prostředí. EKO-ekologie a společnost. Roč. 5, č. 3 (1994), s. 2-5. ISSN 1210-4728.
Suša, Oleg: Environmental Ethics, Social Context, Relationship. (Přednáška). University of Edinburgh : The Institute of Advanced Studies in the Humanities, 1993. s. 21. Environmental Ethics, Social Context, Relationship, Edinburgh, 17.05.1993, GB
Suša, Oleg: Kolářský, Rudolf; Koželouhová, Bohumila: Identifikace jako zdroj hlubinných ekologických postojů. Filosofický časopis. Roč. 41, č. 6 (1993), s. 1036-1051. ISSN 0015-1831.
Suša, Oleg: K Dewsovu rozboru Habermasova pojetí vztahu intersubjektivity a přírody. (Komentář). Filosofický časopis. Roč. 47, č. 2 (1999), s. 293-298. ISSN 0015-1831.
Suša, Oleg: K interpretaci modernizace v podmínkách současné krize životního prostředí. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica. č. 2 (1996), s. 37-59. ISSN 0567-8293.
Suša, Oleg: Hauser, Michael ; Kolářský, Rudolf. K možnostem trvale udržitelného rozvoje globálního cestovního ruchu z hlediska kulturních a ekologických parametrů. Ekológia & život. Roč. 11, č. 2 (2002), s. 13-18. ISSN 1335-0161.
Suša, Oleg: K pojmu reflexivní modernizace v sociologii. Praha : Karolinum, 2003. s. 103-116. ISBN 80-246-0653-4.
Suša, Oleg: K sociologické reflexi moderního rizika. Praha : Univerzita Karlova v Praze, FF katedra sociologie, 2004. ISBN 80-7308-071-0.
Suša, Oleg: Mimo levici a pravici?. In Nové koncepce politiky v Západní Evropě ("Třetí cesta"). Praha : Karolinum, 2000. s. 11-14. Nové koncepce politiky v Západní Evropě ("Třetí cesta"), Praha, 28.02.2000, CZ
Suša, Oleg: Moderní panství a politický kontext ekologické etiky. Poznámky k tematizaci problému. Filosofický časopis. Roč. 41, č. 6 (1993), s. 1003-1015. ISSN 0015-1831.
Suša, Oleg: - Kabátek, A. Možnosti a meze lidského potenciálu. Praha : FF UK, 1995. s. 143-153.
Suša, Oleg: Není vše předem prohrané, protože lidé chtějí do megalopolis?. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. s. 63-68. ISBN 80-7212-134-0.
Suša, Oleg: Prohlubování globalizace, ohrožení společnosti a lidský potenciál aktivizace odpovědného občanství. Dialogy s budoucností. č. 8 (1999), s. 23-29. ISSN 1210-0487.
Suša, Oleg: Reakce na globální výzvu ekologické krize: Nové globální hodnoty či adaptace institucí?. In Sborník příspěvků ze třetího mezinárodního kolokvia "Koncipování budoucnosti v Evropě '95". Praha : Vysoká škola ekonomická, 1995. s. 82-84. Koncipování budoucnosti v Evropě '95, Praha, 26.06.1995-29.06.1995, CZ
Suša, Oleg: Risks-learning in a Global Cosmopolis: Information, Citizenship and Global Cosmopolitanism. Věda, technika a společnost. Roč. 8/26/, č. 1 (2004), s. 103-104. ISSN 1210-0250.
Suša, Oleg: Smysl občanství na prahu 21. století. Cíle výchovy k občanství v podmínkách současné globalizace. In Občan ve 21. století - kompetence výchovy k občanství. Bratislava : Informačná kancelária Rady Evrópy, 2003. s. 7-13. Občan ve 21. století - kompetence výchovy k občanství, Olomouc, 26.08.2002-29.08.2002, CZ
Suša, Oleg; Svítek, J.: Socialismus samosprávný. Praha, Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-310-5. s. 1010.
Suša, Oleg: Sociální globalizace a její sociální aspekty. Praha : Oeconomica, 2003. s. 175-265. ISBN 80-245-0621-1.
Suša, Oleg: Sociologie globalizace: problémy a přístupy. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica. č. 4 (2000), s. 51-68.
Suša, Oleg: Současná ekologická krize a riziko zespolečenštění přírody. (Ke krizi filozofických základů teorie vztahu společnosti a přírody v moderní kultuře). Praha : Karolinum, 1994. ISBN 0567-8293. s. 43-55.
Suša, Oleg: Soudobá ekologická krize a výzva sebereflexi moderní společnosti. In Sociální souvislosti ekologické krize. Praha : STUŽ, 1994. s. 37-45. Sociální souvislosti ekologické krize, Kostelec n.Č.L., 00.06.1994, CZ
Suša, Oleg: - Kabátek, A. Soudobá sociální změna a sociologie: postindustriální a postmoderní teorie. Praha : FF UK, 1993. s. 69-81.
Suša, Oleg: Soudobá sociologická teorie sociální změny. Praha : Karolinum, 1994. s. 146-168.
Suša, Oleg: Systémová kooptace občanských hnutí. Součást opětovné legitimizace moci či ekologická modernizace?. Praha : Filosofia, 2004. s. 197-229. ISBN 80-7007-211-3.
Suša, Oleg: The Ecological Problem in Modern Society: Solidarity, Conflict and Human Dignity. ISBN 1-56518-. Washington : The Council for Research in Values and Philosophy, 1999. s. 111-149. ISBN Cultural Heritage and Contemporary Change.
Suša, Oleg: The Risk Consequences of Information Society. Věda, technika a společnost. 10(23), 2-3 (2001), s. 131-147. ISSN 1210-0250.
Suša, Oleg: Uvolňování lidského potenciálu, ekologická krize a změny organizace. Praha : FF UK, 1996. s. 5-15.
Suša, Oleg: Užitá etika odpovědného vztahování k přírodě aneb fronésis jako morální korekce moci. (Komentář). Filosofický časopis. Roč. 44, č. 1 (1996), s. 120-122. ISSN 0015-1831.
Suša, Oleg: Ve věku vedlejších důsledků: globální sociální souvislosti technologické změny. Praha : Cahiers du CEFRES, 2001. s. 109-122. ISBN 80-8691-104-X.
Suša, Oleg: Vztah k přírodě a problém dvojího prostředí člověka. Sociologické aktuality. č. 2 (1994), s. 3-5. ISSN 1210-4620.
Suša, Oleg: Životní prostředí a odpovědnost: individuální volba, komunikace, institucionální rizika. Filosofický časopis. Roč. 45, č. 3 (1997), s. 426-442. ISSN 0015-1831.
Suša, Oleg: Attfield, R.: [Environmental Philosophy: Principles and Prospects. Avebury, Aldershot, 1994. 255 s.]. Filosofický časopis. Roč. 43, č. 6 (1995), s. 1054-1059. ISSN 0015-1831.
Suša, Oleg: Beck, U.: [Erfindung des Politischen. - Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1993. 303 s.]. Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 32, č. 3 (1996), s. 365-368. ISSN 0038-0288.
Suša, Oleg: Sociální studia č. l, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, G38, 1996.]. Sociologický Časopis-Czech Sociological Review. Roč. 36, č. 2 (2000), s. 242-245. ISSN 0038-0288.
Suša, Oleg: Jamison, A.: [The Making of Green Knowledge, Environmental Politics and Cultural Transformation (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).]. Věda, technika a společnost. 11(24), č. 4 (2002), s. 117-123. ISSN 1210-0250.

 

17-04-2014 13:12:01