Štěch

PhDr. Ondřej Štěch, PhD.

Zkoumá legitimitu sociální integrace v kontextu společenských, politických a kulturních souvislostí. Analýza se zaměřuje jednak na pojetí spravedlnosti a demokracie v komunitaristických teoriích a dále na zkoumání významu pospolitosti pro hodnotovou a sociální integraci.

Bibliografie

Štěch, Ondřej: Náboženství a sekularita. Zápas o veřejný prostor. Praha, Filosofia, v tisku
Štěch, Ondřej: Myšlení pospolitosti u Charlese Taylora. Filosofický časopis,Taylor, Charles, Sekulární věk. Dilemata moderní společnosti. Praha, Filosofia 2013. Přel. T. Chudý a O. Štěch. ISSN: 0015-1831
Štěch, Ondřej: Pospolitost: proti odcizení. In: Hrubec, Marek a kol., Kritická teorie společnosti, Praha, Filosofia 2013, s. 327-366. ISBN 978-80-7007-403-9.
Štěch, Ondřej: Pospolitost a vědění. In: Kopecký, Martin a kol., Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny. Praha, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2013, s. 11-24.
Štěch, O., Svoboda, J. (eds.): Interkulturní vojna a mír. Praha 2012. ISBN 978-80-7007-384-1
Štěch, Ondřej: Problematika ideálu pospolitosti v moderních společnostech. Praha. Disertační práce odevzdána k obhajobě, prosinec 2010, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 145 s.
Štěch, Ondřej: „Dialog sekulárních a religiózních perspektiv." Filosofický časopis. Ročník 57, číslo 5/2009. s. 767-774. ISSN 0015-1831.
Štěch, Ondřej: Arnason, Johann, P., „Civilizační analýza: Vznikající paradigma. Arnason, Johann P., Civilizační analýza. Evropa a Asie opět na rozcestí. Praha, Filosofia 2009. s.15-81. ISBN: 978-80-7007-307-0. Přeloženo spolu se Zuzanou Kubišovou a Ondřejem Lánským.
Štěch, Ondřej: „Proměny aktérů v globální době." Gender, rovné příležitosti a výzkum. Ročník 9, číslo 2/2008. s. 82-84. ISSN: 1213-0028. Recenze knihy Beck, U., „Moc a protiváha moci v globálním věku. Nová ekonomie světové politiky." Praha, Slon 2007.
Štěch, Ondřej: „Proměny v chápání neutrality." Socioweb. Ročník 8, číslo 9/2009, s. 3-4. ISSN: 1214-1720.
Štěch, Ondřej: Paradoxy dialogu kultur. In: Horáček, F., Schmidt, N. (eds.), Salvatoria. Almanach k 60. narozeninám Tomáše Halíka. Praha, Česká křesťanská akademie 2008: 57-62. ISBN 978-80-85795-40-0.
Štěch, Ondřej: Pogge, T., Uznávána i porušována mezinárodním právem: lidská práva globálních chudých. In: Hrubec, Marek, a kol., Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha, Filosofia 2008: 179-237. ISBN: 978-80-7007-286-8.
Štěch, Ondřej: Honneth, Axel, Zbavovat se svéprávnosti. Filosofický časopis, 56, č. 4: 606-610.
Štěch, Ondřej: Univerzální základní příjem – slepota ke kontextu. Filosofický časopis, 55, č. 2, 2007: 261-263
Štěch, Ondřej: „Amitai Etzioni: Od organizace k aktivnímu společenství." – Šubrt, J. (ed.), Soudobá sociologie I (Teoretické koncepce a jejich autoři). Praha, Karolinum 2007
Štěch, Ondřej: „Univerzální základní příjem – slepota ke kontextu." In: Van Parijs, P., Hrubec, M., Brabec, M., Všeobecný základní příjem. Právo na lenost, nebo na přežití? Praha, Filosofia 2007 : 167-170.
Štěch, Ondřej: „Plýtvání jako hybná síla dějinného vývoje: Společenské myšlení Georgese Bataille." – Šubrt, J., Historická sociologie. Teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň, Aleš Čeněk 2007: 170-187
Štěch, Ondřej: Kögler, Hans–Herbert: „Kritická teorie a étos interpretace. Rozhovor Marka Hrubce s Hansem–Herbertem Köglerem." In: Týž, Kultura, kritika, dialog. Filosofia, Praha 2006, s. 11-37. ISBN 80–7007–238–5
Štěch, Ondřej: „Marek Hrubec (ed.), Demokracie, veřejnost a občanská společnost." Filosofický časopis, 54, 2006, č.1, s. 281–289. ISSN: 0015–1831.
Štěch, Ondřej: „Marek Hrubec (ed.), Demokracie, veřejnost a občanská společnost." Sociologický časopis, 42, 2006, č. 1, s. 232–235. ISSN: 0038–0288.
Štěch, Ondřej: „Obhajoba práv cizinců." Gender, Rovné příležitosti, Výzkum, 7, 2006, č. 1, s. 41–43. ISSN: 1211–0028.
Štěch, Ondřej: „Recenze na knihu Ztráta ctnosti." Člověk, časopis pro humanitní vědy. 1.4. 2006, ISSN: 1801–8785
Štěch, Ondřej: překlad z něm. jazyka. MARCUSE, Herbert; HORKHEIMER, Max. Filosofie a kritická teorie. I. část. Filosofický časopis, 2003, roč. 51, č. 4, s. 617-623.

17-04-2014 13:18:39