Hála

PhDr. Vlastimil Hála, CSc.

Věnuje se převážně etickým a filosoficko-ekologickým tématům. Zaměřuje se na univerzalizaci hodnot, hodnotovou etiku, ekologickou etiku apod. Rovněž se zabývá staršími teoriemi, které byly zaměřeny podobným směrem (I. Kant, M. Scheler, N. Hartman).

 

Bibliografie


Hála, Vlastimil: Univerzalismus v pluralitním světě. K etické koncepci Ágnes Hellerové, Filosofia, Praha, 2018, 155 stran. ISBN 978-80-7007-543-2
Hála, Vlastimil: Masaryk a morální význam sekularismu. In: Svoboda, Jan - Prázný, Aleš (vyd.): „Česká otázka" a dnešní doba, Filosofia, Praha 2017, s. 213 - 228. ISBN 978-80-7007-505-0.
Hála, Vlastimil: Problém (spolu-) odpovědnosti a ideová východiska ekologické filosofie. In: Palovičová, Z., Kolářský, R., Hála, V., Hrdá, M., Smreková, D., Tomašovičová, J.: Podoby zodpovednosti. Filozofické reflexie o aktuálnych spoločenských problémoch. Bratislava, IRIS 2018. V tisku.
Hála, Vlastimil a kol. (Erazim Kohák, Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová, Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský): Morální odpovědnost a její aspekty. Praha. Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy č. 47, 2013. 163 s. ISBN 978-80-7007-412-1.
Hála, Vlastimil: Autenticita a odpovědnost. K problému odpovědnosti u Ágnes Hellerové. In: Hála, V. a kol., Morální odpovědnost a její aspekty. Praha. Filosofia, 2013, s. 89-124. ISBN 978-80-7007-412-1. (Edice filosofie a sociální vědy. 47)
Hála, Vlastimil: Obrana „antropocentrismu". In: Sociální studia 1/2013, s. 63-73. ISSN 1214-813X.
Hála, Vlastimil: Karel Kosík z italského pohledu. Filosofický časopis 61, 2013, č. 2, s. 313-315.
Hála, V., Habermasův proceduralismus a některé pokusy o hodnotové vymezení. In: K ustavení Evropy. Praha, Filosofia, 2013, s. 209-220. ISBN 978-80-7007-391-9.
Hála, Vlastimil: Ústup a Titanic jako metafory dneška? Filosofický časopis 61, 2013, č. 1, s. 152-155.
Hála, V.: K problému odpovědnosti u Ágnes Hellerové. Filozofia, 2012, Roč. 67, č. 4, s. 269-281. ISSN 0046-385X.
Hála, V.: Pluralita v etice a morální konflikty u Ágnes Hellerové. Filosofický časopis, 2012, Roč. 60, č. 1, s. 99-115. ISSN 0015-1831.
Hála, Vlastimil: Tři pohledy na první světovou válku. In: Filosofický časopis 59, 2011, č. 3, s.377-394. ISSN 15-1831.
Hála, Vlastimil: Patočkovy úvahy o vědě a technice. Role vědecko-technické inteligence. In: Etika vědy v české republice. Od historických kořenů k současné bioetice, Wendy Drozenová et al. Praha, Filosofia 2010, s. 108-115. ISBN 978-80-7007-348-3.
Hála, Vlastimil: Tři pohledy na první světovou válku. In: Filosofický časopis 59, 2011, č. 3, s.377-394. ISSN 15-1831.
Hála, Vlastimil: Patočkovy úvahy o vědě a technice. Role vědecko-technické inteligence. In: Etika vědy v české republice. Od historických kořenů k současné bioetice (Wendy Drozenová et al.). Praha, Filosofia 2010, s. 108-115. ISBN 978-80-7007-348-3.
Hála, Vlastimil: K některým aspektům sporu antropocentrismu a biocentrismu v ekologické filosofii. In: Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010. Sborník z konference s mezinárodní účastí, s. 108-115. ISBN 978-80-244-2683-0.
Hála, Vlastimil: Peripetie vztahu ducha a přírody ve filosofické koncepci Vittoria Hösleho. In: Filozofia, 64, 2009, č.1, s. 28-38. ISSN 0046 -385 X
Hála, Vlastimil: Krása, krajina, příroda II. Kapitoly o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí. Eds.: K. Stibral, B. Binka, O. Dadejik. Masarykova univerzita Brno 2009, 168 s. ISBN 978-80-210-4890-4. (V. Hála: Estetický vztah k přírodě a problém sporu antropocentrismu a biocentrismu, s. 11-19).
Hála, Vlastimil: Podoby etiky. Filozofický ústav SAV Bratislava 2009, 136 s. ISBN 978-80-969770-9-3. (Hála, Vlastimil: Člověk v pluralitě kontextů: Příroda, duch, společnost. K etické koncepci V. Hösleho, s. 73-106).
Hála, Vlastimil: K problémům etiky vědy u J. Patočky. In: Teologická revue 2008, 79, č. 3-4, s. 400-409. ISSN 12117617.
Hála, Vlastimil: K etickému rozměru vědy v některých současných filosofických koncepcích. In: Teologická revue 2008, 79, č. 3-4, s.410-423. ISSN 12117617.
Hála, Vlastimil: K etickému rozměru vědy v některých současných filosofických koncepcích. In: Teologická revue 2008, 79, č.3-4, s. 410-423. ISSN 12117617.
Hála, Vlastimil: Univerzalismus v etice jako problém. K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích. Praha. Filosofia. 270 s. ISBN 978-80-7007-306-3.
Hála, Vlastimil: Hodnoty jako vztah. K etické koncepci Christiana von Ehrenfelse. Filosofický časopis 56, 2008, s. 739-756.
Hála, Vlastimil: Kolářský, Rudolf, (recenze), Ekoetika jako aktuální problém. Filosofický časopis 56, 2008, č. 2, s 295-298. [Eco-ethics as a contemporary problem]. Philosophical Journal 56, 2008, No. 2, pp. /295-298/.
Hála, Vlastimil: K problému univerzalistických pretenzí v etice. Formalismus a některé -.pokusy o založení hodnotové etiky. Filozofia 62, 4: 273-281 (2007).
Hála, Vlastimil: Duchovní člověk a „majitelé rozumu".(Ke 100.výročí narození Jana Patočky). Filozofia 62, 6: 487-496 (2007).
Hála, Vlastimil: Klaus Michael Meyer-Abich: Filosofie rozšířeného komunitarismu. Filosofický časopis 55, 2: 209-228 (2007).
Hála, Vlastimil: (recenze) Soňa Dorotíková: Etika. Příspěvek k etice jednání. Praha, UK 2005, 101s. In: FČ 55, 5: 766-770 (2007). Hesla: R. Carnap, M. Čapek, J. Černý pro Biografický slovník českých zemí; GA ČR; 404/06/0167, 2006-2008.
Hála, V., Smreková, D., Palovičová, Z., Kolářský, R.: Etika a jej tradícia. Bratislava, Fox & Col 2006, 174 s.
Hála, Vlastimil: Impulsy Kantovy etiky. Kant-Bolzano-Brentano. Praha, Filosofia 1994.
Hála, Vlastimil: Možnosti hodnotové etiky. Praha Filosofia 2000.
Hála, V., Vasil Gluchman a kol.: Dejiny etiky I, Prešov, Fil. fakulta 2003. In: Filozofický časopis 54, 2006, č.1, s.121-125.
Hála, Vlastimil: Heideggerova „vždy ještě interpretace Kanta. M. Heidegger: Kant a problém metafyziky, přel. J. Pechar , Praha Academia 2004. In: Filozofický časopis 54, 2006, s.308-313.
Hála, Vlastimil: Kdo vyhrál španělskou občanskou válku? A. Beevor: Španělská občanská válka 1936-1939. Praha 2004. In: Soudobé dějiny XII 2005, č.3/4, s.798-807.
Hála, Vlastimil: Rakouská identita v proměnách mýtu. P. Stachel: Mythos Heldenplatz. Wien, Pichler Verlag. 2002. In: Soudobé dějiny XIII 2006,č.1/2, s.174-177.
Hála, Vlastimil: Hesla pro Bibliografický slovník českých zemí, vyd. Historický ústav AV ČR, Praha, Libri 2006. Hesla: B. Bolzano, S.A. Braito.
Hála, Vlastimil: Hodnoty jako vztah.K etické koncepci Christiana v. Ehrenfelse, 23 stran. Odevzdáno redakci FČ.
Hála V., Klaus Michael Meyer-Abich: Filozofie rozšířeného komunitarismu, 24 stran. Přijato po recenzním řízení k publikaci ve Filozofickém časopise.
Hála, Vlastimil: Jevící se hodnoty. K estetické koncepci N. Hartmanna. Estetika, 37, 2001, č.1, s.12-31. Autor interpretuje estetickou koncepci N. Hartmanna v rámci jeho teorie „vrstevnatosti bytí". Zvláště se zaměřuje na vztah mezi estetickým postojem ke světu a problémem smyslu života v mravním významu.
Hála, Vlastimil: K interpretaci filosoficko-logické koncepce B. Bolzana. In: Úvahy o pravdivosti, Praha, Filosofia 2001, s.108-118.
Hála, Vlastimil: Estetika „správného zalíbení". K estetickým názorům Franze Brentana. Estetika, 37, 2001, s.193-212.
Hála, Vlastimil: Jedna z podob fenomenologické etiky: Dietrich von Hildebrand. Filozofický časopis, 49, 2001, č.5, s.723-744.
Hála, Vlastimil: K ontologické koncepci N. Hartmanna, In: Milénium vědy a filosofie, Praha Filosofia 2002, s. 193-205.
Hála, Vlastimil: Oskar Kraus – pražský představitel brentanovské školy (k 60. výr. úmrtí), in: Filozofický časopis, 51, 2003, č.1, s.19-37.
Hála, Vlastimil: Pojetí svobody u Nicolaie Hartmanna a jeho kantovské východisko. In: Znoj, M. (ed.), Hegelovskou stopou. K poctě prof. M. Sobotky. Studia Philosophica XIV. UK Praha, Nakl. Karolinum, Praha 2003, s.139-152.
Hála, Vlastimil: Zur Auffassung des Tschechentums bei Jan Patočka und zu einigen Aspekten dieser Auffassung.In: Publicationes Universitatis Miskolcienses, Sectio Philosophica , T.VII.-Fasc.3., „Macht und Vertrauen in den (neuen) Demokratien. Hrsg. von Gerhard Göhler und Judit Hell, Miskolc 2002, s.145-151.
Hála, Vlastimil: Suverenita a „nový světový pořádek". In: Demokracie a Evropa v době globalizace, ed. Marta Goňcová, Brno, Masarykova Univerzita s.19-24.
Hála, Vlastimil: Zu einigen philosophischen Vorzeichnungen unseres Themas. In: Verfassungspatriotismus und nationale Identit¬ät. Ein deutsch-ungarisch-tschechisch-polnischer Dialog (Berlin 13.-16.Juni 2002), Publikationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio philosophica, Tomus VIII-Fasciculus 2. Berlin und Miskolc, E Typographeo Universitatis 2003. s. 335-338.
Hála, Vlastimil: K Meningově etické koncepci. Filosofický časopis 52, 2004, č. 3, s. 371 - 391.
Hála, Vlastimil: Univerzalizace práv a hodnot v evropském kontextu, in: Hrubec, M. (ed.), Spor o Evropu: postdemokracie, nebo predemokracie?, Praha, Filosofia 2005, s. 45-56.
Hála, Vlastimil: Robert Spaemann: Konzervativní reakce na (post)modernu, Filozofický časopis 2005, 53, č.4, s. 509-532.

 

17-04-2014 13:15:00